Lịch sử hình thành và phát triển của hãng NOW trong hơn 50 năm qua